PHYSIS

11 NOVEMBER - 07 DECEMBER 2014

Physis is the title of this year's group exhibition at ANNAELLEGALLERY. During the entire exhibition period, four upcoming artists, never before shown at the gallery, share the gallery's inner space. Every week, the artists will take turns presenting solo shows in the first room.

Physis comprises the works of Marianna Christofides (1980), selected to represent Cyprus at the 54th Venice Biennale in 2011; Clara Gesang-Gottowt (1985), an MFA graduate from the Royal Institute of Art in 2013; recent Royal Institute of Art MFA graduate Thomas Hämén (1987); and American-Colombian Ana María Gómez López (1981), an 2014 MFA graduate from Yale University.

Perceptively depicted, the four artists each use different approaches to create works that suggest that art is, or can be, a kind of research. According to the OECD, basic research is "experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view." Some shown objects are based on long-term observations of archives and collections as well as other geological and archaeological studies. The exhibition is also characterized by self-examination (e.g. what is a successful painting?), interpreting and accepting the end products and studying their value.

The paintings, audio/visual projections, objects and photographs in this exhibition together question whether, and in what way, abstractions and associations affect perceived reality.
Commonly referred to as the study of nature, Physis resembles all beings. By forming sensual and physical connections between a singular body and a natural environment, the border between the two-an existence between information and sensation, is explored. In this philosophy, this connection will perhaps find its clearest expression in the place of medicine, where the fracturing of a bone finds parallels in the breaking of a twig.

"There is no creation of substance in any one of mortal existences, nor any end in execrable death, but only mixing and exchange of what has been mixed; and the name 'substance' (Physis, 'nature') is applied to them by mankind."
(Empedocles, On Nature)

---

Physis är utställningstitel på årets samlingsutställning hos ANNAELLEGALLERY. Fyra unga konstnärer delar galleriets inre utställningsutrymme under fyra veckors tid. Varje vecka kommer en av dem att visa ett separat utställningsprojekt i galleriets första rum.

Medverkande konstnärer är cypriotiska Marianna Christofides (1980) som representerade Cypern vid den 54:e Venedigbiennalen 2011, Clara Gesang-Gottowt (1985) examinerades från kungliga konsthögskolan 2013 samt nyexaminerade Thomas Hämén (1987) från kungliga konsthögskolan 2014 och amerikansk/colombianska Ana María Gómez López (1981), nyexaminerad från Yale University 2014.

Det är fyra konstnärer som med olika ingångsvinklar kännetecknas av ett skärskådande tillvägagångsätt, vars arbeten är en påminnelse om att konst i sig är, eller kan vara, en slags forskning. Grundforskning,” ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte”, enligt OECD:s definition. Vissa verk har sin utgångspunkt i långsiktiga observationer eller grävande i arkiv och samlingar andra i geologiska och arkeologiska studier. Utställningen präglas också av ett utforskande av de egna metoderna, (vad är t. ex en lyckad målning?), av mottagande och inlevelse i konsten och hur den värderas.

I de målningar, ljud- och bildprojektioner, objekt och fotografi som utgör utställningen rör sig frågeställningen runt om och hur abstraktioner och associationer påverkar den upplevda verkligheten. 
Physis, alltings gemensamma natur. En verklighet mellan information och förnimmelse. Du bryter en kvist eller du bryter ett ben, de knäcks på ett likartat sätt. I analys och definition görs tydliga avgränsningar mellan kropp och natur, ett enande runt överenskomna abstraktioner. Genom att upprätta sinnliga och fysiska samband mellan individuell kropp och naturlig miljö utforskas gränslinjen mellan dessa två. Föreningen kommer kanske till sitt klaraste uttryck i medicinens plats i denna filosofi.
Verkligheten har för vana att dölja sig, snö faller över ett bekant landskap och en overklighetskänsla infinner sig.

”Det finns ingen födelse för någon/ av alla dödliga, inte heller slutlig död/ bara blandning och utbyte av blandningar/ Physis är dess namn bland människor” 
(Empedokles Om naturen)